زنان عاشورایی

زنان عاشورایی نشست تخصصی زنان عاشورایی با محوریت حضرت زینب (س) برگزار می گردد. زمان برگزاری: یکشنبه سی ام شهریور ماه 1399 ساعت 15 الی 17

جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن

کارگاه آموزشی جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن

جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن #زنان_و_رسانه_های_مدرن کارگاه آموزشی جایگاه زنان در رسانه‌های مدرن مدرس: یزدان سلطانمرادی زمان برگزاری: دیماه 1398 به مدت 4 ساعت برگزار کننده: دپارتمان مرکزی و زن وخانواده موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق

پوستر کارگاه سواد رسانه ای

کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای

سواد رسانه‌ای سواد رسانه‌ای #سواد_رسانه_ای کارگاه آموزشی زن و سانه؛ محور دوم: سواد رسانه‌ای مدرس: یزدان سلطانمرادی زمان برگزاری: دیماه 1398 به مدت 4 ساعت برگزار کننده: دپارتمان مرکزی و زن و خانواده موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق

پوستر دنیای رسانه‌ای

کارگاه آموزشی دنیای رسانه‌ای

  دنیای رسانه‌ای دنیای رسانه‌ای #دنیای_رسانه_ای کارگاه آموزشی زن و سانه؛ محور اول: دنیای رسانه‌ای مدرس: یزدان سلطانمرادی مدت برگزاری: 4 ساعت زمان برگزاری: هفته اول دیماه 1398 برگزار کننده: دپارتمان مرکزی و دپارتمان زن و خانواده موسسه اسوه های دانش‌آفرین خلاق

نشست تخصصی زنان ، شبکه های اجتماعی مجازی; نشاط اجتماعی

زنان؛ فضای مجازی؛ نشاط اجتماعی زنان فضای مجازی اجتماعی #زنان_فضای_مجازی_نشاط_اجتماعی نشست تخصصی زنان؛ شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ نشاط اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 25 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان

عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان عوامل نشاط اجتماعی زنان #عوامل_نشاط_اجتماعی_زنان نشست تخصصی عوامل اجتماعی موثر بر نشاط اجتماعی زنان به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کنندگان: موسسه اسوه‌های دانش‌آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: چهارشنبه 24 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی

مهارتهای زندگی مهارتهای زندگی #مهارتهای_زندگی کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: سه شنبه ٢٣ مهرماه 1398 ساعت : 14-19

نشست تخصصی زنان ؛ سلامت روان ؛ نشاط اجتماعی

زنان سلامت روان نشاط اجتماعی زنان سلامت روان نشاط اجتماعی #زنان_سلامت_روان_نشاط_اجتماعی نشست تخصصی زنان؛ سلامت روان؛ نشاط اجتماعی به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 22 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی جایگاه زنان در تحکیم خانواده

جایگاه زنان در تحکیم خانواده زنان و تحکیم خانواده #زنان_و_تحکیم_خانواده نشست تخصصی جایگاه زنان در تحکیم خانواده به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزار کننده: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 21 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

نشست تخصصی زنان ; فرهنگ و معنویت

زنان ; فرهنگ و معنویت زنان فرهنگ و معنویت #زنان_فرهنگ_و_معنویت نشست تخصصی زنان؛ فرهنگ و معنویت به مناسبت هفته جهانی سلامت روان برگزارکنندگان: موسسه اسوه های دانش آفرین خلاق با همکاری پژوهشکده سلامت روانی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان زمان برگزاری: پنج شنبه 20 مهرماه 1398 ساعت : ١٥-١٨

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید