نشست تخصصی جنسیت و سیاست

جنسیت، سیاست نشست تخصصی جنسیت و سیاست زمان: 16 اردیبهشت 1398 دبیرخانه: تهران، ابتدای کارگر جنوبی، کوچه رشتچی

آدرس: تهران، میدان انقلاب، خیابان نظری موسسه اسوه

ما را دنبال کنید